بی خبری

برکنده ام از خود ، هوس شورو شری را

این پیرهنِ کهنه ی دیوانه گری را

آویخته ام جای غزلهای شبانه

بر خویشتنم حوصله ی بی هنری را

آهو نفس ِ سرزدای بر دل تنگم

بر هم زده خاکسترِ آه ِ سحری را

بایست بنالم که در این طالع شمسی

انداخته ای سایه ی ماه قمری را

از تو . به کجا باید از این درد سر آورد

پُر کرده ای آوازه ی خونین جگری را

ای داد از آرامشِ آهو نفسی که

سهمِ هوسم کرد چنین دربه دری را

سر بر گذر کوه و بیابان بگذارد

شاعر که کشیده است غم ِ بی خبری را

مهدی نژاد هاشمی

/ 0 نظر / 8 بازدید