پاییز را بردارد

 

اگر توفان بیاید از تنت شالوده بر دارد 
اگر جان از لب و دست از دلِ فرسوده بردارد 
تمام خاطراتت را بپیچاند به دور هم 
و بعد از آن دلت یک گام را آسوده بردارد 
یقینن سارهای کوچ کرده بر نمی گردند 
اگر پاییز اسمت را از این محدوده بر دارد 
خدا بی شک به تو دل بستگی ِ خاطری دارد 
که می خواهد تو را از جمع ((ما)) بیهوده بردارد 
تو ای شاعر ترین مخلوق بر روی زمین ، کامت –
- اگر از دار دنیا سیب را آلوده بر دارد 
یقینن چشم شیطان از حسودی کور خواهد شد 
چرا جرأت نکرده آنچه را گس بوده بردارد 
لب از لب بر نداری چونکه احساس ِ تو را آدم 
شتابان آسمان را تا زمین پیموده بردارد 
همین یک گام آخر مانده و بر قوّتش انسان 
خلاف شرع و آیین نامه ها افزوده – بردارد 
خدایی شاعرانه دوستت دارد که می خواهد 
همین یک گام را با خاطری آسوده بردارد 
سید مهدی نژاد هاشمی
Photo: ‎اگر توفان بیاید از تنت شالوده بر دارد اگر جان از لب و دست از دلِ فرسوده بردارد تمام خاطراتت را بپیچاند به دور هم و بعد از آن دلت یک گام را آسوده بردارد یقینن سارهای کوچ کرده بر نمی گردند اگر پاییز اسمت را از این محدوده بر دارد خدا بی شک به تو دل بستگی ِ خاطری دارد که می خواهد تو را از جمع ((ما)) بیهوده بردارد تو ای شاعر ترین مخلوق بر روی زمین ، کامت – - اگر از دار دنیا سیب را آلوده بر دارد  یقینن چشم شیطان از حسودی کور خواهد شد چرا جرأت نکرده آنچه را گس بوده بردارد لب از لب بر نداری چونکه احساس ِ تو را آدم شتابان آسمان را تا زمین پیموده بردارد همین یک گام آخر مانده و بر قوّتش انسان خلاف شرع و آیین نامه ها افزوده – بردارد خدایی شاعرانه دوستت دارد که می خواهد همین یک گام را با خاطری آسوده بردارد سید مهدی نژاد هاشمی‎
1Like ·  · Stop Notifications · Promote · Share
/ 1 نظر / 6 بازدید
***

تمام زندگی/یعنی همین که دوستت دارم/وتو چه می فهمی/احساس فرعونیم را/وقتی خدایی می کند ... جاودانه باشید استاد