حروف قافیه

 

پرش
برش
بارش
خارش
سفارش
شمارش
گزارش
گوارش
لولة گوارش
دستگاه گوارش
نگارش
نگرش
گسترش
پذیرش
پرورش
عدم پذیرش
خورش
شورش
یورش
خوش بُرش
ماشین برش

عرش
فرش
مفرش
آجرفرش
سنگفرش
قطعه فرش

مارش
ترش
خمیر ترش
لیمو ترش


مختوم به زش

گزش
وزش
لرزش
لغزش
پوزش
سوزش
ریزش
ورزش
سازش

نوازش
با ارزش
بی ارزش
پُر ارزش
پردازش
آمرزش
آموزش
آمیزش
انگیزش

کم ارزش
آبریزش
دنیای ورزش
مربی ورزش
ناز و نوازش

 

مختوم به شش

شش
کشش
پوشش
جوشش
کوشش
بخشش
درخشش
پُر کشش
قدرت کشش

شش
آبشش

 

مختوم به عش

 

 مختوم به غش

 

عطش
مرتعش
نعش

 

غش
غش غش
غل و غش

 

 

مختوم به فش

 

 مختوم به قش

 

کفش
بنفش
درفش
بند کفش
فرابنفش
فوق بنفش
قالب کفش
ماورای بنفش

 

نقش
خوش نقش
ریزنقش
ایفای نقش

 

مختوم به کش

کش
مکش
بادکش
بارکش
بلاکش
جفاکش
هواکش
ترکش
خط کش
دستکش
دلکش
دمکش
روکش
سرکش
سیمکش
شن کش
نفتکش

آبکش
پیشکش
اتو کش
دردکش
دودکش
ستمکش
فروکش
کشاکش
نعش کش
نفس کش
یدک کش
جاروکش
چاقوکش
درازکش
روغنکش
زحمتکش
سیگارکش
طبق کش
کشمکش
کیسه کش
پاشنه کش
گردنکش
لوله کش
چپق کش
محنت کش
مسافرکش
کمانچه کش
هفت تیرکش
اسب بارکش
آوند آبکش
تانکر نفتکش
ریاضت کش
شبکة هواکش
کشتی نفتکش
کلاهک دودکش

 چکش
پشه کش
آدمکش
جفتک چارکش
حشره کش
مگس کش

 

مختوم به لش

 

 مختوم به مش

 

لش
تنه لش
بالش
چالش
مالش
چگالش
نازبالش

 

خمش
نرمش
کشمش
رامش
آرامش
شمش

 

مختوم به حت

تنش
پُر تنش
دانش
رانش
گرانش
منش
بینش
ددمنش
بهمنش
آقامنش
سرزنش
آفرینش
کرنش
گزینش
واکنش
قانون کنش و واکنش

ارباب منش
اشراف منش
بزرگ منش
سپاه دانش
چشمة دانش
نیروی رانش
میدان گرانش
شتاب گرانش
مرزهای دانش
جریان یونش
افسانة آفرینش

برنش

 

مختوم به وش

خوش
تراوش
چاوش
دلخوش
سرخوش
کاوش
میخوش
ناخوش
دستخوش
الکی خوش
شب خوش
زبان خوش

با هوش
بهنوش
بیهوش
پاپوش
خاموش
تنپوش
خوشپوش
درپوش
ساقدوش
سرپوش
فالگوش
کفپوش
کم هوش
گلپوش
مخدوش
مدهوش
مغشوش
مفروش
همدوش

 آدم فروش
آزمون هوش
باده فروش
بازار فروش
بساز بفروش
بستنی فروش
بشور و بپوش
بلیط فروش
پارچه فروش
پرده گوش
تلة موش
پُر جنب و جوش
پیچ شش گوش
جُنب و جوش
حرص و جوش
جواهر فروش
حمام دوش
حول و حوش
خانه بدوش
خواربار فروش
دوش به دوش
دوشادوش
روغن فروش
رویه کفپوش
سفید پوش
سقط فروش
سوراخ گوش
سوراخ موش
طلافروش
عمده فروش
فرش فروش
فضل فروش
فضلة موش
قالی فروش
قیمت فروش
کهنه فروش
عتیقه فروش
گرانفروش
گندم نمای جوفروش
گوش تا گوش
مالیات بر فروش
مسابقة هوش
لالة گوش
نرمة گوش
نمایندگی فروش  

آبجوش
باده نوش
بارفروش
بازیگوش
بالا پوش
بناگوش
بیخ گوش
پُر فروش
پشت گوش
پیش فروش
تست هوش
تیزهوش
چرک گوش
چهارگوش
خال جوش
خرگوش
خطاپوش
خود فروش
داریوش
درازگوش
دستفروش
دم گوش
دیرجوش
زودجوش
زیرپوش
ژنده پوش
زره پوش
سخت کوش
سیاهپوش
شیر فروش
شیر دوش
شیکپوش
فلز جوش
قهوه جوش
کم فروش
گلفروش
مال فروش
مرگ موش 

 بهوش
چموش
خروش
خموش
رُتوش
روپوش
سروش
سه گوش
فروش
نقوش
وحوش

جوش
دوش
گوش
موش
نوش
هوش

  مهوش
پریوش
مشوش

  روش
شکم روش

 

مختوم به هش

جهش
کاهش
خواهش
مدهش
پژوهش
نکوهش

 

مختوم به یش

پویش
رویش
زایش
سایش
گویش

 آرایش
آسایش
آلایش
پالایش
افزایش
پیدایش
پیرایش
ربایش
ستایش
فرسایش
فرمایش
گرایش
گشایش
گنجایش
نمایش  
نیایش
ویرایش 

پولیش
حشیش
کشیش
اندیش
درویش
تشویش
تفتیش
ته ریش
دلریش
هم کیش
همریش
بد اندیش
کج اندیش
کم و بیش
کمابیش  
گاومیش
گرگ و میش
قوم و خویش
میکروفیش
دور اندیش
نیک اندیش
دگراندیش
آزاداندیش
عاقبت اندیش
مصلحت اندیش
تاریک اندیش
دندان پیش
دندان نیش
خمیر ریش
خیر اندیش
بیش از پیش
پس و پیش
پُر تشویش
ریش ریش
پیشاپیش
دراویش 

 عیش
وصف العیش

نصف العیش

 بیش
پیش
خویش
ریش
فیش
کیش
میش
نیش

 آزمایش
بخشایش
بوتة آزمایش
بی آلایش
پرده نمایش
تالار نمایش
خرده فرمایش
لولة آزمایش

مختوم به اش

پراش
تراش
تلاش
خراش
شاباش
لواش
معاش
یواش
فلاش
قماش

آب پاش
اوباش
ارهاش
پ.هاش
بزباش
اشبش
خفاش 
پاداش
پرخاش
خشخاش
داداش
سمپاش
عیّاش
فحّاش
فرّاش
کفاش
اشکل
کنکاش
نقاش

ارتعاش
اسکواش
اغتشاش
بت تراش
بذرپاش
پُر تلاش
چوب تراش
حاضرباش
خود تراش
خوش تراش
دلخراش
زن داداش
سرتراش
عطرپاش

آجرتراش
آماده باش
امرار معاش
بریز و بپاش
پیکر تراش
تجدید فِراش
تلاش معاش
جگر خراش
دامنة ارتعاش
دریچة استاش
شیپور استاش
ضیق معاش
عامل ار.هاش
عقل معاش
قلمتراش
گوش خراش
لولة استاش 
ماشین تراش
مداد تراش
ممرّ معاش
نان لواش
اجامر و اوباش
آسمانخراش
روغن خشخاش

جنبش
تابش
خوش و بش
زاویة تابش
صفحة تابش
نبش
دو نبش

راحت باش
ریش تراش
ریخت و پاش
سوختپاش
سنگتراش
شادباش
شکرپاش
گلابپاش
گوشخراش
نمک پاش


آش
فاش
کاش
ماش

 

مختوم به پش

 

 مختوم به سش

 

تپش
شپش

 

پرسش

 

مختوم به تش

آتش
خط آتش
جوخة آتش
زبانة آتش

ارتش
پرستش
مفتش
ستاد ارتش
پرسونل ارتش
دادرسی ارتش

 

مختوم به حت

پخش
بخش
اثر بخش
ثمربخش
خطابخش
شفابخش
نیروبخش
کامبخش
لذتبخش
آرامبخش
الهام بخش
امید بخش
پایان بخش
جانبخش
حیاتبخش
نجات بخش
نشاط بخش
روحبخش
زیانبخش
سودبخش
شادیبخش
فرخبخش
نتیجه بخش
زینت بخش
رضایت بخش
رهایی بخش
تسلی بخش
اطمینان بخش

 چرخش
خش خش 

 

مختوم به جش

 

 مختوم به چش

 

رنجش
سنجش

 

پیچش

 

مختوم به حش

 

 مختوم به دش

 

فاحش
فواحش
متوحش
باغ وحش
تفاوت فاحش
حیات وحش
خطای فاحش
فحش

 

گردش
پول در گردش
سرمایة درگردش
چندش

 

 مختوم به رش

پرش
برش
بارش
خارش
سفارش
شمارش
گزارش
گوارش
لولة گوارش
دستگاه گوارش
نگارش
نگرش
گسترش
پذیرش
پرورش
عدم پذیرش
خورش
شورش
یورش
خوش بُرش
ماشین برش

عرش
فرش
مفرش
آجرفرش
سنگفرش
قطعه فرش

مارش
ترش
خمیر ترش
لیمو ترش


مختوم به زش

گزش
وزش
لرزش
لغزش
پوزش
سوزش
ریزش
ورزش
سازش

نوازش
با ارزش
بی ارزش
پُر ارزش
پردازش
آمرزش
آموزش
آمیزش
انگیزش

کم ارزش
آبریزش
دنیای ورزش
مربی ورزش
ناز و نوازش

 

مختوم به شش

شش
کشش
پوشش
جوشش
کوشش
بخشش
درخشش
پُر کشش
قدرت کشش

شش
آبشش

 

مختوم به عش

 

 مختوم به غش

 

عطش
مرتعش
نعش

 

غش
غش غش
غل و غش

 

 

مختوم به فش

 

 مختوم به قش

 

کفش
بنفش
درفش
بند کفش
فرابنفش
فوق بنفش
قالب کفش
ماورای بنفش

 

نقش
خوش نقش
ریزنقش
ایفای نقش

 

مختوم به کش

کش
مکش
بادکش
بارکش
بلاکش
جفاکش
هواکش
ترکش
خط کش
دستکش
دلکش
دمکش
روکش
سرکش
سیمکش
شن کش
نفتکش

آبکش
پیشکش
اتو کش
دردکش
دودکش
ستمکش
فروکش
کشاکش
نعش کش
نفس کش
یدک کش
جاروکش
چاقوکش
درازکش
روغنکش
زحمتکش
سیگارکش
طبق کش
کشمکش
کیسه کش
پاشنه کش
گردنکش
لوله کش
چپق کش
محنت کش
مسافرکش
کمانچه کش
هفت تیرکش
اسب بارکش
آوند آبکش
تانکر نفتکش
ریاضت کش
شبکة هواکش
کشتی نفتکش
کلاهک دودکش

 چکش
پشه کش
آدمکش
جفتک چارکش
حشره کش
مگس کش

 

مختوم به لش

 

 مختوم به مش

 

لش
تنه لش
بالش
چالش
مالش
چگالش
نازبالش

 

خمش
نرمش
کشمش
رامش
آرامش
شمش

 

مختوم به حت

تنش
پُر تنش
دانش
رانش
گرانش
منش
بینش
ددمنش
بهمنش
آقامنش
سرزنش
آفرینش
کرنش
گزینش
واکنش
قانون کنش و واکنش

ارباب منش
اشراف منش
بزرگ منش
سپاه دانش
چشمة دانش
نیروی رانش
میدان گرانش
شتاب گرانش
مرزهای دانش
جریان یونش
افسانة آفرینش

برنش

 

مختوم به وش

خوش
تراوش
چاوش
دلخوش
سرخوش
کاوش
میخوش
ناخوش
دستخوش
الکی خوش
شب خوش
زبان خوش

با هوش
بهنوش
بیهوش
پاپوش
خاموش
تنپوش
خوشپوش
درپوش
ساقدوش
سرپوش
فالگوش
کفپوش
کم هوش
گلپوش
مخدوش
مدهوش
مغشوش
مفروش
همدوش

 آدم فروش
آزمون هوش
باده فروش
بازار فروش
بساز بفروش
بستنی فروش
بشور و بپوش
بلیط فروش
پارچه فروش
پرده گوش
تلة موش
پُر جنب و جوش
پیچ شش گوش
جُنب و جوش
حرص و جوش
جواهر فروش
حمام دوش
حول و حوش
خانه بدوش
خواربار فروش
دوش به دوش
دوشادوش
روغن فروش
رویه کفپوش
سفید پوش
سقط فروش
سوراخ گوش
سوراخ موش
طلافروش
عمده فروش
فرش فروش
فضل فروش
فضلة موش
قالی فروش
قیمت فروش
کهنه فروش
عتیقه فروش
گرانفروش
گندم نمای جوفروش
گوش تا گوش
مالیات بر فروش
مسابقة هوش
لالة گوش
نرمة گوش
نمایندگی فروش  

آبجوش
باده نوش
بارفروش
بازیگوش
بالا پوش
بناگوش
بیخ گوش
پُر فروش
پشت گوش
پیش فروش
تست هوش
تیزهوش
چرک گوش
چهارگوش
خال جوش
خرگوش
خطاپوش
خود فروش
داریوش
درازگوش
دستفروش
دم گوش
دیرجوش
زودجوش
زیرپوش
ژنده پوش
زره پوش
سخت کوش
سیاهپوش
شیر فروش
شیر دوش
شیکپوش
فلز جوش
قهوه جوش
کم فروش
گلفروش
مال فروش
مرگ موش 

 بهوش
چموش
خروش
خموش
رُتوش
روپوش
سروش
سه گوش
فروش
نقوش
وحوش

جوش
دوش
گوش
موش
نوش
هوش

  مهوش
پریوش
مشوش

  روش
شکم روش

 

مختوم به هش

جهش
کاهش
خواهش
مدهش
پژوهش
نکوهش

 

مختوم به یش

پویش
رویش
زایش
سایش
گویش

 آرایش
آسایش
آلایش
پالایش
افزایش
پیدایش
پیرایش
ربایش
ستایش
فرسایش
فرمایش
گرایش
گشایش
گنجایش
نمایش  
نیایش
ویرایش 

پولیش
حشیش
کشیش
اندیش
درویش
تشویش
تفتیش
ته ریش
دلریش
هم کیش
همریش
بد اندیش
کج اندیش
کم و بیش
کمابیش  
گاومیش
گرگ و میش
قوم و خویش
میکروفیش
دور اندیش
نیک اندیش
دگراندیش
آزاداندیش
عاقبت اندیش
مصلحت اندیش
تاریک اندیش
دندان پیش
دندان نیش
خمیر ریش
خیر اندیش
بیش از پیش
پس و پیش
پُر تشویش
ریش ریش
پیشاپیش
دراویش 

 عیش
وصف العیش

نصف العیش

 بیش
پیش
خویش
ریش
فیش
کیش
میش
نیش

 آزمایش
بخشایش
بوتة آزمایش
بی آلایش
پرده نمایش
تالار نمایش
خرده فرمایش
لولة آزمایش

مختوم به اس

احتباس
اختلاس
اسکناس
اقتباس
التماس
آناناس
انعکاس
پانکراس
حق شناس
خط شناس
خود شناس
خوش لباس
خون شناس
سرشناس
کارشناس
گل یاس
ناسپاس
ناشناس
همکلاس

آدم شناس
آب شناس
اخترشناس
اسلام شناس
آسیب شناس
اقیانوس شناس
آمارشناس
انگل شناس
ایران شناس
باستان شناس
بافت شناس
بلورشناس
بوم شناس
پرتو شناس
تاریخ شناس
جامعه شناس
جانور شناس
حق نشناس
خاک شناس
خاورشناس
خدا شناس
خدانشناس
داروشناس
روانشناس
زبان شناس
زمین شناس
زیست شناس
ستاره شناس
سخن شناس
سکه شناس
سنگ شناس
شرق شناس
عصب شناس
قدر شناس
قدر نشناس
کتاب شناس
گیاه شناس
لغت شناس
موقع شناس
میکرب شناس
نمک نشناس
هنرشناس
هواشناس
عتیقه شناس
وظیفه شناس
وقت شناس

با احساس
پرو لباس
آس و پاس
اخذ تماس
لگوی لباسا
تایر زاپاس
جُل و پلاس
چرخ زاپاس
خط مماس
روح حساس
سطح تماس
شغل حساس
فایبرگلاس
قطع تماس
کمد لباس
کنترباس
گیرة لباس
نقطة تماس

 اساس
آماس
پلاس
تراس
جناس
حواس
زاپاس
سپاس
شناس
قِناس
قیاس
کلاس
لباس
ملاس
مماس
هراس

 پول اسکناس
تفرقة حواس
صفحة حساس
کاغذ حساس
گوش حساس
موقعیت حساس
حکومت هراس
ژورنال لباس
عجز و التماس
عصر شاه عباس
زاویة انعکاس
سر و ته یک
کرباس
بانک ناشر اسکناس 

اجلاس
احساس
افلاس
ایرباس
مقیاس
خرناس
روناس
ریواس
گیلاس
کالباس

اجناس
الماس
انفاس
حسّاس
سیّاس
عکاس
کرباس
وسواس 

 آس
باس
پاس
تاس
داس
ساس
طاس
لاس
یاس

 

 

مختوم به بس

 

 مختوم به پس

 

بس
محبس
آتش بس
حبس
یُبس

 

پس
واپس
بازپس
سپس
دلواپس
چیپس
کِلیپس
سیناپس

 

مختوم به تس

 

 مختوم به جس

 

هرتس
مگا هرتس
کنتس

 

نجس

 

مختوم به خس

 

 مختوم به حس

 

خس
سرخس
خست

 

حس
بیحس
نحس

 

مختوم به دس

عدس
اقدس
مقدس
پدر مقدس
خواهر مقدس
مادر مقدس
اماکن مقدس
خشکه مقدس

قدس
تقدس
حدس
روح القدس
اصل اقلیدس
قانون ارشمیدس

مهندس
سرمهندس

 

مختوم به رس

خرس
علف خرس
پرس  
آدرس
اکسپرس
پُست اکسپرس
کمپرس
تراورس
مدارس
مندرس
نرس
هِدنرس
نقرس
قضیّه فیثاغورس
جدول فیثاغورس

غرس  
بازرس
پیشرس
تیررس
دادرس
حسابرس
دسترس

/ 0 نظر / 15 بازدید