کنگره ادبی حضرت زینب (س)

در حقیقـت آنچـه پیـام عاشـورا را از قیـد زمـان و مـکان آزاد کـرد و وجهـهای جهانـی بـه آن بخشـید، همـت و درایـت زنـی از سـاله پـاکان بـود کـه یـک تنـه بـا مدیریتـی بـه ارث بـرده از پـدرش باعـث شـد تـا ایـن فلسـفه جاویـدان مصـون از تحریـف هـا، پنهـان کاریهـا و سفسـطههای رایـج زمانـه بـه دسـت انسـان حاضـر برسـد. تـا جایـی کـه روشـنگریهای آن حضـرت و مدیریـت میـدان نبـرد پـس از آن، عاشـورا را تبدیـل بـه حرکتـی کـرد کـه در رگ و پـی بشـریت بـه جریـان افتـاده و تاریـخ را معطـر کـرده اسـت. ایــن جشــنواره همزمــان بــا میــاد آن بــزرگ بانــوی کربــا، همــراه بــا برنامــه هــای متنــوع فرهنگــی و هنــری برگــزار میگــردد. 1. موضوع برگــزاری جشــنواره پیرامــون زندگــی و ابعــاد مختلــف شــخصیت مــادر عاشــورا و اســوهی مقاومــت و شــجاعت حضــرت زینـب)س( و همچنیـن پیرامـون ویژگیهـای آن بانـوی حماسهسـاز در پیونـد بـا واقعـهی عاشـورای حسـینی و رویدادهـای پـس از آن. 2. اهداف 1-2- اشاعه و ترویج فرهنگ منور حسینی 2-2- گسـترش فعالیتهـای فرهنگـی، هنـری، مذهبـی مرتبـط بـا سـیرة ائمـهی معصومیـن بـه ویـژه پیـامآور عاشـورا حضـرت زینـب کبـری)س( 3-2- گرامیداشــت تولیدکننــدگان و پدیدآورنــدگان آثــار برتــر فرهنگــی هنــری در زمینــة ســیره، شــخصیت و معــارف حضــرت زینــب)س( و کمــک بــه انتشــار گســتردهتر ایــن آثــار 3ـ محورها: 1-1- بردباری و صبر در برابر مصائب و حوادث تلخ ّی 2-1- والیتمداری، وفاداری و تولّی و تبر 3-1- زینت پدر؛ نَ َسب نبوی و تربیت علوی 4-1- نماز و بندگی 5-1- علم الهی و بصیرت 6-1- حجاب، عفت و پاکدامنی 7-1- ایثار، گذشت و فداکاری 8-1- روحیهبخشی و دلگرمی در هنگام بال و اسارت 9-1- جسارت، شجاعت و شهامت10-1- فصاحت و بالغت 11-1- جود و سخاوت 12-1- کرامت، عبادت و استجابت دعا 13-1- پرستاری، مراقبت و آموزش 14-1- زنان و حیات سیاسی و اجتماعی 15-1- روحیة پرسشگری، نقد و افشاگری 16-1- سرپرستی، احساس وظیفه و مسؤولیتپذیری 17-1- امر به معروف و نهی از منکر 18-1 ِ - مدیریت جهادی بحران و سیاستهای فرهنگی 19-1- مخاطبشناسی و پیامرسانی، موقعیتسنجی و آیندهنگری 20-1- زیبا دیدن واقعة عاشورا و همة امور الهی 4ـ شیوه نگارش: آثار در فایل Word2007 با فونت میترا 14 با فاصله 1 سانتی متر از طریق پست الکترونیکی ارسال گردد. 5ـ شرایط شرکت محدودیـت سـنی بـرای شـرکت کننـدگان وجـود نـدارد. ارسـال آثـار ادبـی در چهـار بخـش مقالـه نویسـی )فارسـی(، شـعر، داسـتان، دلنوشـته )فارسـی و ترکـی( بـه جشـنواره آزاد اسـت. شـرکت کننـدگان میتواننـد حداکثـر سـه اثـر بـه دبیرخانـه ارسـال نماینـد. آثـار بایـد بـه صـورت تایـپ شـده بـه نشـانی shakibazn@yahoo.com ارسـال گـردد. 6ـ داوری داوری توسـط اسـتادان مجـرب و متعهـد ملـی و اسـتانی در دو مرحلـه و بـا سـه تیـم داوری مجـزا انجـام خواهـد شـد. دبیرخانـة جشـنواره بـا توجـه بـه حجـم و نـوع آثـار رسـیده ازطریـق هیـأت داوری تعـدادی از آثـار را انتخـاب و از صاحبـان اثـر جهـت حضـور و قرائـت شـعر، داسـتان، دل نوشـته و مقالـه در جشـنواره دعـوت بـه عمـل خواهـد آورد. 7ـ جوایز 1ـ7ـ مقاله: • نفـرات اول تـا سـوم بـه ترتیـب بـه مبلـغ 12 ، 15 و 8 میلیـون ریـال جایـزهی نقـدی بـه همـراه تندیـس و لـوح سـپاس جشنواره • نفـرات چهـارم و پنجـم بـه طـور مشـترک بـه عنـوان برگزیـده، هـر یـک بـه مبلـغ 4 میلیـون ریـال جایـزهی نقـدی بـه همـراه لـوح سـپاس جشـنواره 2ـ7ـ شعر )ترکی و فارسی(: • نفـرات اول تـا سـوم بـه ترتیـب بـه مبلـغ 8 ، 1۰ و 6 میلیـون ریـال جایـزهی نقـدی بـه همـراه تندیـس و لـوح سـپاس جشنواره • نفـرات چهـارم و پنجـم بـه طـور مشـترک بـه عنـوان برگزیـده، هـر یـک بـه مبلـغ 3 میلیـون ریـال جایزهـی نقـدی بـه همـراه لـوح سـپاس جشـنواره 3ـ7ـ داستان )ترکی و فارسی( • نفـرات اول تـا سـوم بـه ترتیـب بـه مبلـغ 10 ، 12 و 8 میلیـون ریـال جایـزهی نقـدی بـه همـراه تندیـس و لـوح سـپاس جشنواره • نفـرات چهـارم و پنجـم بـه طـور مشـترک بـه عنـوان برگزیـده، هـر یـک بـه مبلـغ 3 میلیـون ریـال جایـزهی نقـدی بـه همـراه لـوح سـپاس جشـنواره4ـ7ـ دل نوشته )ترکی و فارسی(: • نفرات اول تا سوم به ترتیب به مبلغ 5 ، 6 و 4 میلیون ریال جایزهی نقدی به همراه تندیس و لوح سپاس • نفـرات چهـارم و پنجـم بـه طـور مشـترک بـه عنـوان برگزیـده، هـر یـک بـه مبلـغ 2 میلیـون ریـال جایـزه نقـدی بـه همـراه لـوح سـپاس جشـنواره 8ـ تقویم مهلت ارسال آثار: 25 بهمن ۱۳۹۳ اعالم نتایج: 30 بهمنماه ۱۳۹3 تاریخ برگزاری: 4 و 5 اسفندماه ۱۳۹3 مراسم اختتامیه در استان: 5 اسفندماه ۱۳۹۳ 9ـ توضیحات 1ـ9ـ ارسال آثار از طریق ایمیل جشنواره انجام میگیرد. 2ـ9ـ آثار ارسالی قب ًال در سایر جشنوارهها حائز رتبه و یا برگزیده نباشند. 3ـ9ـ هزینـهی رفـت و برگشـت برگزیـدگان بـا وسـیلهی نقلیـهی عمومـی )اتوبـوس، قطـار( جهـت شـرکت در جشـنواره، بـر عهـدة دبیرخانـه میباشـد. 4ـ9ـ حضور برگزیدگان در جشنواره و قرائت اثر انتخاب شده الزامی است. 5ـ9ـ گزیـدة آثـار جشـنواره در قالـب مجموعـهای بـه صـورت کتـاب، پـس از جشـنواره چـاپ و منتشـر و بـه برکزیـدگان تقدیـم خواهـد شـد. 6ـ9ـ بدیهی است دبیرخانه در انتخاب و چاپ آثار رسیده مختار خواهد بود. 7ـ9ـ به کلیة افرادی که آثارشان به جشنواره راه یابد گواهی شرکت اعطا میگردد. 8ـ9ـ در ذیـل کلیـة آثـار ارسـالی، مشـخصات کامـل شناسـنامهای، نشـانی پسـتی، در صـورت امـکان نشـانی الکترونیکـی و شـمارهی تمـاس )همـراه و ثابـت( قیـد شـود و یـک قطعـه عکـس 3*4 پشتنویسـی شـده نیـز بـه همـراه آثـار ارسـال گـردد. نشــانی پســتی: زنجــان، میــدان اســتقالل، ســاختمان مرکــزی ادارة کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان زنجــان، دبیرخانــهی دائمــی جشــنواره ّ ی ملــی حضــرت زینــب )س( »شــکوه شــکیبایی« شماره تلفکس: 02433559903 نشانی سایت: zanjan.farhang.gov.ir و پست الکترونیک: shakibazn@yahoo.com

/ 0 نظر / 12 بازدید