از بدو خوب بریده است دل خاطی من

از بدو خوب بریده است دل خاطی من 
احدی نیست بیاید به ملاقاتی من 
متمایل نشود پنجره ای باز ...به ما
باب دل نیست سرووضع قروقاطی من 
هر طرف می روم انگار توهستی آنجا
به کجا می بَرَدم فکر خیالاتی من 
پیش پای تو فقط سربه جنون خواهد داد
دست وپا بسته مرا ذهن خرافاتی من 
اتفاقی سر راه دل من سبز شدی
چه کسی داشت خبر از نفس آتی من 
مرده یا زنده کم آورده و درجا زده ام 
جمع باید بکنند این دل اسقاطی من 
هفت خوان است خم موی تو ای دختر خان!
چه عذابی شده ای بر دل ایلاتی من 
کوچ باید بکنم ، گرچه که این بار سفر
کم نکرده است از احساس غم ذاتی من 
سید مهدی نژادهاشمی

/ 0 نظر / 5 بازدید