بد پیله ام کردی ! پروانه نشوم

تنها یک گلوله 
یک گلوله مانده 
تو را خودکشی کنم

2

. تنهایی
چوب سوخته ای است وارونه ، 
درون
جعبه ی کبریت

3

روسریت را برندار 
دود از سر گندم زار بلند می شود 

4

نگاه که می کنی 
دود از سر سیگارها بلند می شود 

5

در قلب پاره پاره ، نگاهت چه می کند 
فکر و خیال گاه به گاهت چه می کند 
نیلوفری کبود در اوهام پنجره 
تا دور دست ، چشم به راهت چه می کند 
دنیای بی وجود در این چاله ی سیاه 
قرص هزار و یک شب ماهت چه می کند .
از من بپرس بادل آواره های شهر 
بن بست چشم های سیاهت چه می کند 
مهمان نکن مرا به غم خویش یا نپرس 
در قلبم اشتیاق گناهت چه می کند 
قربان تو سرآمد جمع من و تو چیست 
آتش که می رسد پر کاهت چه می کند 
با موی روسپید من و روسیاهی ام 
روز و شب سپید و سیاهت چه می کند .
گرگی که در حوالی من زوزه می کشد 
در عمق بی حواسی چاهت چه می کند
مهدی نژاد هاشمی

 

5
چه حرفهای نگفته ای دارد 
پیراهنت 
وقتی چرخ خیاطی 
لبانش را بهم می دوزد
6

تنهایی 
هیچ حرفی برای گفتن ندارد
وفتی به دنیا" نمی آبیم"
مهدی نژاد هاشمی
7
 
 

 تنهایی
چوب سوخته ایست وارونه ، درون 
جعبه ی کبریت

8

برای آخرین بار در آغوشم نگیر
فشار قبرم بیشتر می شود
مهدی نژادهاشمی

9

 

 در دسترس که نباشی 
آلزایمر می گیرم در شناختنت
مهدی نژادهاشمی
10

چشم های قهوه ایت
قند دلم را آب می کند
11
 
 
News Feed
 

کبوتر با کبوتر باز هم با باز راضی نیست !
اگر از حال روزت دلبر طناز راضی نیست
اگر پیچیده موهایم به جور باد با پاییز 
دلم بر گرمی دست عروسک باز راضی نیست
شبیه پادشاهی مست پیروزی دراین میدان...

See More
 
Unlike · Comment · Share · 836
/ 0 نظر / 5 بازدید