حروف قافیه 5534

 

 مختوم به جه

جلب توجه
بذل توجه
حایز توجه
شایان توجه
طرف توجه
عذر موجه
متوجه
مواجه
موجه
ناموجه
وجه

 باجه
خواجه
خارجه
پنجه
لهجه
گنجه
سنجه
گوجه
زوجه
رجهف
یونجه
جوجه
بودجه
شیرجه
خدیجه
نتیجه

درجه
ترفیع درجه
درجه درجه
شکنجه
بی نتیجه
ته لهجه
ذیحجه
سرپنجه
سرگیجه
قوی پنجه
خوش لهجه
سرخجه
معالجه
منفرجه
زاویة منفرجه
عدم معالجه
تنظیم بودجه
کسری بودجه 

 

 مختوم به عه

تبعه
اربعه
امتعه
مقنعه
مطبعه
مزرعه

مدافعه
مرافعه
مراجعه
مُزارعه
مطالعه
مقاطعه
منازعه

 دافعه
رابعه
سامعه
جامعه
شایعه
ضایعه
فاجعه
واقعه

مذهب شیعه
مابعدالطبیعه
عام المنفعه
شب جمعه
امام جمعه
نماز جمعه
ارکان اربعه
عضو جامعه
عمق فاجعه
نیروی دافعه
بی مطالعه
ثقل سامعه
چراغ مطالعه 

 دفعه
خدعه
قطعه
قلعه

 مجموعه
ممنوعه
زیر مجموعه
اصل موضوعه

 ترعه
جرعه
لاجرعه
قرعه
جمعه 

 شیعه
طلیعه
ودیعه

 اشاعه
السّاعه

 توسعه
صومعه

 

 مختوم به له

اله و بله
پُر ولوله
تنگ حوصله
حال و حوصله
هم محله
شرکت منحله
بلافاصله
بد معامله
تلقیح آبله
چای داخله
مایة آبله
تمبر باطله
قیمت عادله
کاغذ باطله
هفت سر عایله
مدینة فاضله
خط فاصله
سرسلسله
قربانی زلزله
انحراف قبله
شبه جمله
من جمله
کج و کوله
ضد حمله
سگ گله
دنبالة گله
پشم و پیله
بی شیله پیله
اصالت وسیله
میخ طویله
گرفتگی لوله
قرض و قوله
خط لوله
شاه لوله
چاله چوله
هله هوله
صفیر گلوله
ستارة کوتوله
شیشة ضد گلوله

اِله
الله
بالله
والله
یا الله
الحمدالله
استغفرالله
اعوذ بالله
نعوذبالله
انشاءالله
ماشاء الله
آیت الله
اول بسم الله
بارک الله
تبارک الله
بحمدالله
بسم الله
بیت الله
ذبیح الله
صلی الله
رحمت الله
روح الله
رسول الله
اصحاب رسول الله
لا اله الا الله  

تیله
پیله
شیله
حیله
میله
فیله
فتیله
طویله
قبیله
وسیله
شیله پیله
شنبلیله 

باله
چاله
خاله
ژاله
لاله
ماله
ناله
هاله
واله
احاله
ازاله
اماله
پیاله
تفاله
زباله
سُلاله
چغاله
کلاله
مچاله
نخاله
حواله
قباله
قتاله
نقاله
مقاله
رساله
کشاله
دنباله
بزغاله
کنجاله
گوساله
هرساله
یک ساله
جزغاله
استحاله
هم پیاله
سرمقاله
موضوع مقاله
دختر خاله
حق الوکاله
آلت قتاله

 دوبله
توله
پیستوله
سوله
کوله
لوله
گلوله
مقوله
بیغوله
زنگوله
کوتوله
محموله
مرسوله
منگوله

 عجله
عمله
امثله
مسئله
مشغله
مرحله
حوصله
فیصله
مجله
محله
ولوله

 بذله
بعله
فعله
فضله
اصله
وصله
حمله
وهله

 با حوصله
بی حوصله
کم حوصله
پُر حوصله
پُر مشغله
سرعمله

 خِپله
اسکله
سلسله
چلچله
زلزله
هِلهله
منزله
معتزله
مخیّله

 مبادله
مجادله
مداخله
معادله
نامعادله
معامله
مغازله
مقابله

 آبله
باطله
حامله
داخله
عائله
عایله
غایله
فاصله
قابله
قافله

 مبله
جمله
سُفله
شعله
قله

 رله
ژله
صِله
گِله

 بله
تله
دله
لله

 شله
حوله
عضله
ایزوله
غلغله

  قبله
حجله
نفله

 

 

 

 

  مختوم به سه

همکاسه
نیم کاسه
آچارفرانسه
قلم فرانسه
نوکیسه
سال کبیسه
هیئت رییسه
فی نفسه
علم هندسه
فرّاش مدرسه
شاگرد مدرسه
راه شوسه
ماهی کوسه
صورتجلسه
دستور جلسه
گزارش جلسه
شهریة مدرسه 

 پروسه
ریسه
کیسه
لیسه
پلیسه
دسیسه
کبیسه

قفسه
جلسه
البسه
هندسه
وسوسه
مدرسه
مؤسسه 

لامسه
یائسه
حماسه
کندانسه
مقایسه 

بوسه
شوسه
سوسه
کوسه
سوکسه 

 سه
آبسه
کاسه
ماسه

 پرسه
خلسه
عطسه
ژرسه

  

 مختوم به شه

بیشه
پیشه
تیشه
ریشه
شیشه
گیشه
کلیشه
همیشه
اندیشه
هنرپیشه

رهتوشه
جگرگوشه
چند گوشه
راستگوشه
جفاپیشه
تاجرپیشه
جنایت پیشه
خیانت پیشه
رگ و ریشه
فیبر شیشه
پشم شیشه
عاشق پیشه
هزارپیشه
نیش پشه  

عرشه
رعشه
خدشه
نقشه
شِمشه
بنفشه
فشفشه 

پوشه
توشه
خوشه
گوشه
کِروشه 

 لاشه
ماشه
تراشه

 آرشه
فاحشه
مناقشه

 دو آتشه
نان دوآتشه
وطنپرست دو آتشه

  

 مختوم به که

ملائکه
متارکه
متروکه
درّاکه
دو ترکه
چنانکه
چندانکه
کالسکه
بالماسکه
حال آنکه
مادام که
سکسکه
بچه سرکه
مگس سرکه
شیر فلکه
تخم و ترکه
همین که
ضرب سکه
در صورتی که
هر دو طرف سکه
آب باریکه
چهل تکه
میز دو تکه
جوهر سرکه
به طوری که
توت خشکه
جیرة خشکه
در حالی که
تا وقتی که 

 که
خاکه
برکه
بلکه
پنکه
ترکه
دکه
لکه
چکه
سرکه
سکه
بشکه
خشکه
شوکه
پوکه

 آنکه
اینکه
تلکه
شبکه
فلکه
ملکه

 اریکه
باریکه
مرتیکه
معرکه
مضحکه
مهلکه

 درشکه
چرتکه

 

مختوم به فه

تعرفه
معرفه
مؤلفه
متصرفه
ملحفه
فلسفه
یکطرفه
دو طرفه
اسم معرفه
مقرون به صرفه
هوای خفه
سیاه سرفه
شربت سرفه
بی عاطفه
پول اضافه
با عاطفه
مجلس معارفه
نظام وظیفه
خدمت وظیفه
انجام وظیفه

کفه
کافه
اضافه
قیافه
بد قیافه
خوش قیافه
حرف اضافه
خرافه
زرافه
لفافه
ملافه

وقفه
صرفه
نصفه
حرفه
تحفه
نطفه
سُرفه
غرفه
بوفه
شکوفه
عُلوفه
معروفه
موقوفه

 خلیفه
ضعیفه
لطیفه
وظیفه

 طایفه
عاطفه
فلاسفه
معارفه
مکاشفه

 

مختوم به لت 

ترقه
بدرقه
تفرقه
منطقه
جلیقه
دقیقه
هر دقیقه
سلیقه
با سلیقه
بد سابقه
بی سلیقه
خوش سلیقه
کج سلیقه
اختلاف سلیقه
شقیقه
عتیقه
طریقه
وثیقه
مضیقه

هم طبقه
جامعه بی طبقه
اتوبوس دوطبقه
محترقه
ناقص الخلقه
عجیب الخلقه
بی مضایقه
احترامات فایقه
رفتن یقه
تغییر ذایقه
سوء سابقه
عدم سوء سابقه
پیست مسابقه
 

سابقه
بی سابقه
پُر سابقه
خوش سابقه
سایقه
ذایقه
صاعقه
مضایقه
معاشقه
مسابقه
ملاقه
علاقه
بی علاقه
ذی علاقه
خلاقه

یقه
حدقه
صدقه
طبقه
نفقه
ورقه
ذوزنقه

 آذوقه
آزوقه
مسروقه
معشوقه

 ساقه
حبس با اعمال شاقه
طاقه
طوقه

 حلقه
سرحلقه
خِرقه
فرقه

مطلقه
متعلقه
متفرّقه 

 

 

مختوم به حه

مرابحه
مسامحه
مصالحه
وجه مصالحه
اسلحه
فتحه
صفحه
سرصفحه
نیمصفحه
هندسة مسطحه

جنحه
لوحه
سرلوحه
نوحه
بحبوحه

رایحه
لایحه
سانحه
فاتحه

جریحه
قریحه
مدیحه
صوَر قبیحه

 

مختوم به مه

خودکامه
هنگامه
مهنامه
برنامه
بارنامه
کارنامه
آئین نامه
اساسنامه
احضارنامه
اخطارنامه
اظهار نامه
افلاسنامه
اقرارنامه
امان نامه
اجازه نامه
ادعا نامه
استعفا نامه
استوار نامه
اعتبار نامه
اعتراف نامه
ترازنامه
امتیاز نامه
توبه نامه
هفته نامه
ویژه نامه
بیمه نامه
بی برنامه
پایان نامه
پیمان نامه
تشویقنامه
تصویبنامه
تقدیرنامه
تعهدنامه
توافق نامه
یادنامه
دادنامه
دانشنامه
دعوتنامه
روزنامه
رضایتنامه
زندگینامه
زیارتنامه
سیاحتنامه
ضمانت نامه
شاهنامه
ماهنامه
فالنامه
سالنامه
سفرنامه
سوگندنامه
پرسشنامه
شرکتنامه
شجره نامه
شناسنامه
نظامنامه
صلح نامه
قولنامه
وقفنامه
بخشنامه
قطعنامه
عقدنامه
عهدنامه
غلطنامه
قسمنامه
فیلمنامه
فوق برنامه
معرفی نامه
نمایشنامه
گواهینامه
گذرنامه
لغتنامه
وصیت نامه
وکالتنامه
موافقتنامه
اجرای برنامه
آگهی روزنامه
اشتراک روزنامه
دفتر روزنامه
ستون روزنامه
مجری برنامه
مشترک روزنامه
اذان و اقامه

رمه
قمه
ممه
همه
خدمه
صدمه
قلمه
کلمه
اطعمه
زمزمه
محکمه
همهمه
پُر همهمه
ترجمه
دیپلمه
جمجمه
مقمهق
قابلمه
دکلمه
سیکلمه
مقدمه
بی مقدمه
مجسمه
حق الزحمه
دختر عمه
ملتحمه
ورم ملتحمه
دارالترجمه
حق ترجمه

خاتمه
قایمه
لازمه
ناظمه
هاضمه
واهمه
پُر واهمه
در خاتمه
جهاز هاضمه
زاویة قائمه
سوء هاضمه
مخاصمه
محاکمه
مکالمه
مُلازمه

پخمه
تسمه
دخمه
چکمه
نیم چکمه
لطمه
نرمه
نغمه
وسمه
چرخ تسمه

جامه
خامه
نامه
ادامه
اقامه
پیژامه
علامه
عمامه
شامه

 ترمه
چشمه
سرچشمه
کرشمه
سِگِرمه
خیمه
قِیمه
یورتمه
سورتمه

 بیمه
نیمه
دو نیمه
ندیمه
جریمه
ضمیمه
حق بیمه
سراسیمه
دایرة عظیمه
شرکت بیمه

 تخمه
تکمه
جا تکمه
حومه
دکمه
دلمه
لقمه
سرمه
طعمه
قرمه 

 باسمه
ساچمه
بتن آرمه

 گیومه
منظومه
مرقومه

 

مختوم به نه

آبدارخانه
پاسدار خانه
آشپزخانه
تاریکخانه
داروخانه
خلوتخانه
مکتبخانه
نمازخانه
نوانخانه
مهمانخانه
کتابخانه
صاحبخانه
ضرّابخانه
سلاخ خانه
سقاخانه
عکاسخانه
غسّالخانه
دباغخانه
یتیم خانه
مریضخانه
محیط خانه
دبیرخانه
گدا خانه
نگارخانه
قمار خانه
گستاخانه
شوفاژخانه
دفترخانه
زرگر خانه
رصدخانه
طربخانه
دم خانه
دوا خانه
چهارخانه
توپخانه
رودخانه
زور خانه
سردخانه
گرمخانه
رنگدانه
قرائتخانه
وزارتخانه
سفارت خانه
تجارتخانه
تماشاخانه
کوره پزخانه
شیره پزخانه
شیره کش خانه
شکنجه خانه
موتورخانه
میل زورخانه
مرده شوخانه
رختشوخانه
معلم سرخانه
صندوقخانه
رستة توپخانه
سوت کارخانه
فاحشه خانه
قاپ قمارخانه
اجاره خانه
دیوانه خانه
اسلحه خانه
تصفیه خانه
تلفن خانه
تلمبه خانه
سرباز خانه
داماد سرخانه
مسافرخانه
دهانة رودخانه
سرویس آشپزخانه
 

امیدوارانه
آبرومندانه
آزادیخواهانه
از خود بیگانه
ارادتمندانه
آشوبگرانه
اصلاح طلبانه
آشوب طلبانه
اشراف منشانه
استدعای عاجزانه
اطلاعات محرمانه
اطاعت کورکورانه
فیلسوفانه
افکار فیلسوفانه
میهن پرستانه
غذای شبانه
آمار روزانه
انتقامجویانه
اوامر ملوکانه
بلهوسانه
افشاگرانه
اوراق خزانه
پیراهن زنانه
جیرة سرانه
دو زبانه
دو زمانه
رفتار زنانه
چند زبانه
حمام زنانه
خیاطی زنانه
داوطلبانه
درامد سرانه
رفتار برادرانه
ستمگرانه
شلوار پسرانه
قیافة دخترانه
تسمه پروانه
کیف زنانه
کلاه زنانه
لباس دخترانه
گشت شبانه
مؤدبانه
محترمانه
محرمانه
محققانه
مسلحانه
نامة محترمانه
نیش زدن جوانه
اسفند دانه
اندیشه های
حکیمانه
انقلاب استقلال طلبانه
بازار سالانه
بشردوستانه
بهره مالکانه
پول بیگانه
تخمة هندوانه
تشریف فرمایی
ملوکانه
تلاش مذبوحانه
توجة شاهانه
جنگ مسلحانه
چتر زنانه
چک و چانه
چهار شانه
چندگانه
حقوق ماهانه
خاطر شاهانه
حمام مردانه
خانه خانه
خاور میانه
خداپسندانه
خردمندانه
خواهرانه
خود سرانه
خیاط خانه
دانه دانه
دهگانه
داوری بیطرفانه
درستکارانه
دو کوهانه
دوستی صادقانه
رقص جانانه
روابط عاشقانه
زبان عامیانه
زبان بیگانه
زرادخانه
زندگی شاهانه
سازشکارانه
سخنان خردمندانه
سلام خالصانه
انه سلانهسل
سنگ مثانه
شاگردانه
شتر دو کوهانه
شرافتمندانه
شکراب شدن میانه
شنای پروانه
ظفرمندانه
عادت ماهانه
عزیز دردانه
غافلگیرانه
غذای روزانه
فداکارانه
فعالانه
فضای شاعرانه
قاچ هندوانه
قامت مردانه
قهرمانانه
قول مردانه
قیافة دوستانه
کارهای خداپسندانه
کودکانه
کورکورانه
لحن شاعرانه
مالیات سرانه
مأیوسانه
متأسّفانه
متهورانه
مجدّانه
مدبرانه
محبت مادرانه
محتاطانه
مدرسة شبانه
مذبوحانه
مرتجعانه
مزد روزانه
مستبدانه
مصرّانه
معصومانه
مغز دانه
ملوکانه
موتور چهارزمانه
میز صبحانه
میهن پرستانه
ناجوانمردانه
نبرد فاتحانه
نشریة ماهانه
نگاه دزدانه
هندوانه
هوشمندانه
وطن پرستانه
یکی یک دانه

دانه
شانه
لانه
چانه
جانانه
رایانه
سالانه
سامانه
شاهانه
ماهانه
کارانه
کاشانه
آستانه
آشیانه
ناشیانه
آمرانه
عارفانه
عادلانه
عاقلانه
عاشقانه
عالمانه
عامیانه
عاجزانه
جابرانه
جاهلانه
جاودانه
تازیانه
رازیانه
داهیانه
سالیانه
ساحرانه
چاپخانه
چایخانه
کارخانه
ظالمانه
خالصانه
صادقانه
غاصبانه
فاتحانه
مالکانه
ماهرانه
ماهیانه
شاعرانه
شاهدانه
مادرانه

 اکسیژنه
بار و بنه
بالا تنه
پایین تنه
بچه ننه
آتش زنه
بیمة بدنه
عکس نیمتنه
نهقوّة مقن
قرض الحسنه
مجسمة نیمتنه
نایب السّلطنه
سنگ آتشزنه
دکان سه دهنه
دزد سرگردنه
آب اکسیژنه
احتقان سینه
ترمیم کابینه
جعبه آیینه
اتاق معاینه
قفسة سینه
یار دیرینه
سنجاق سینه
دگرگونه
من باب نمونه
بیمارگونه
زن نمونه
زنای مُحصِنه
آرایش صحنه
پشت صحنه
منشی صحنه
حاضر در صحنه

ترانه
تکانه
بَتانه
بهانه
بی بهانه
جوانه
خزانه
دهانه
فسانه
مثانه
رسانه
سرانه
کرانه
روانه
زبانه
زمانه
زنانه
شبانه
کمانه
اعانه

پینه
چینه
زینه
سینه
کینه
آدینه
آیینه
مادینه
کابینه
خاگینه
واکسینه
قرینه
زمینه
هزینه
سفینه
سبزینه
پشمینه
تهمینه
رنگینه
گنجینه
نقدینه
طمأنینه
قرنطینه
بهینه
شومینه
پُرکینه
زینهگ
بوزینه
بیشینه
دیرینه
ویتامینه
اسید آمینه

 تنه
سنه
نهک
ننه
بدنه
دهنه
سَکنه
گزنه
ازمنه
اشکنه
امکنه
گردنه
وردنه
منگنه
وگرنه
یکتنه
مقننه
دامنه
دو زنه
روزنه

 دوگانه
بتخانه
گلخانه
شکرانه
پرچانه
دُردانه
دزدانه
صبحانه
استوانه
پستخانه
دخترانه
دشمنانه
پشتوانه
مخلصانه
مغرضانه
منصفانه

نشانه
یگانه
میانه
سه گانه
بیعانه
پیمانه
بهدانه
رندانه
ریحانه
میخانه

 گونه
پونه
بتونه
گردونه
وارونه
چگونه
نمونه
گلگونه
هرگونه
واژگونه
آبگونه
هیچ گونه
گل بابونه

 افسانه
فرزانه
مردانه
پروانه
مستانه
عصرانه
خصمانه
دندانه
غمخوانه
هم خانه

 ابلهانه
احمقانه
بچگانه
پنبه دانه
مخفیانه
وحشیانه
قهوه خانه

آبونه

 ادیبانه
دلیرانه
حکیمانه
رذیلانه
صمیمانه
وقیحانه
فقیرانه

 دیوانه
بی دانه
بیگانه
ویرانه
بیکرانه
بیطرفانه
بی ادبانه

 عوامانه
اربابانه
انگشتانه
خوشبختانه
بدبختانه
برادرانه

 روزانه
توپخانه
دوستانه
صوفیانه
موذیانه
موریانه

 آینه
هرآینه
ارامنه
افاغنه
فراعنه
معاینه
موازنه

 پاشنه
بی پاشنه
تشنه
دشنه
رخنه
فتنه
گرسنه

 ختنه
برهنه
پا برهنه
کهنه
زخم کهنه

 استادانه
شجاعانه
جداگانه
جذامخانه

 پهنه
صحنه
وزنه
طعنه

 عجولانه
غیورانه

 آزادانه
آگاهانه

 پدرانه
پسرانه

 

مختوم به وه

اوه
کوه
ستوه
شکوه
وجوه
گروه
انبوه
اندوه
مکروه
سرگروه
تولید انبوه
کثیرالوجوه
دانش پژوه
قله کوه
سینه کوه
کمرکش کوه 

بیوه
جیوه
شیوه
گیوه
میوه
آب میوه
بازار میوه
میدان میوه
ستون جیوه
قند میوه
گل گیوه
مگس میوه

تاوه
گاوه
یاوه
کجاوه
علاوه
نوباوه
بعلاوه

نوه
قهوه
نحوه
رَزوه
غزوه
فال قهوه
فنجان قهوه

جزوه
رُشوه
قلوه
بالقوه
چراغ قوه

جلوه
عشوه
پُر عشوه

 

مختوم به یه


آیه
پایه
یکپایه
سه پایه
بی پایه
تک پایه
دونپایه
کوهپایه
میانپایه
چهارپایه
بلند پایه
دانشپایه
علوم پایه
قیمت پایه
دایه
سایه
لایه
مایه
بی مایه
پرمایه
کم مایه
گرانمایه
آرایه
کرایه
کنایه
گلایه
نمایه
سرمایه
همسایه
نیم سایه
پیرایه
بی پیرایه
دو لایه
فرومایه
کارمایه
آیه و مایه
پنیرمایه
خمیر مایه
درونمایه
پس کرایه
تحت الحمایه
در و همسایه
بازار سرمایه
بازده سرمایه
گردش سرمایه
الی غیرالنهایه

ابنیه
ادویه
اغذیه
انفیه
قرنیه
ارثیه
سهمیه
عدلیه
علمیه
فرضیه
بقیه
رقیه
کلیه
مجریه
تهیه
تأدیه
تثنیه
تجزیه
تخلیه
حکم تخلیه
تزکیه
تسمیه
وجه تسمیه
مرثیه
تسویه
تصفیه
تعبیه
تعزیه
تغذیه
سوء تغذیه
علم تغذیه
تنقیه
تهویه
فوریه
ورنیه
توصیه
دوسیه

اثاثیه
بیانیه
دفاعیه
اجرائیه
اجلاسیه
لیسانسیه
احضاریه
اخطاریه
اصلاحیه
اظهاریه
اعلامیه
امامیه
تِذکاریه
زجاجیه
زلالیه
شکوائیه
اطلاعیه
افتتاحیه
اعتراضیه
اسماعیلیه
اصل لوشاتلیه
بادرنجبویه

آتیه
بی آتیه
راضیه
بامیه
ثانیه
حاجیه
حاشیه
داعیه
عاریه
عالیه
قافیه
کازیه
ناحیه

 

آتلیه
شوالیه
ژانویه
علم قافیه
تنگی قافیه
لباس عاریه
میکروثانیه
تأمین آتیه
قایم الزاویه

خیریه
امور خیریه
انجمن خیریه
مؤسسة خیریه
بنگاه خیریه
بنیاد خیریه
مذهب زیدیه
سرکار عِلیه
برگ احضاریه
حسینیه
حوزة علمیه
علوم خفیه
وسایط نقلیه
وسایل نقلیه

 

 اولیه
انسان اولیه
تابع اولیه
سرعت اولیه
مادّة اولیه
نظریه
ذات الریه
جهیزیه
تأییدیه
هیئت تحریریه
عنکبوتیه
ورودیه

 مویه
رویه
دو رویه
پاشویه
روپیه
کوفیه
روحیه
ژوئیه

  بنیه
قوی بنیه
خوش بنیه
کلیه
سنگ کلیه
نیهک
کپیه
هویه

 

سیه
علیه
مسندالیه
مشارالیه
مضاف الیه
مقسوم علیه
رحمت الله علیه 

شبیه
سفیه
فقیه
کریه
وجیه
توجیه
تنبیه
تشبیه
بلاتشبیه
وجه تشبیه
ولایت فقیه
مضروب فیه

   بخیه
قریه
تکیه
گریه
نسیه
خرید نسیه
هدیه 

 

ریه
سل ریه
دیه
پیه

 

 

مختوم به هه

الهه
سیاهه
آبراهه
بیراهه
یک ماهه
دو راهه

دهه
وجهه
مواجهه
دوازدهه
قهقهه
صفت مشبّهه
جبهه
پشت جبهه
بههش
القای شبهه
شیهه
بدیهه

 

سایر مختوم به ه

 ته
ره
از ته
تا ته
تبه
سپه
شبه
نگه
گنه
آگه
ناگه
به به
چهچه
له له
بارگه
کوته
مشتبه
سر و ته
بی سر و ته
له
زه
گره
بزه
زره
مادر فولاد زره
فربه
روزبه
مشابه
متشابه
معتنابه
حرکت متشابه
تشابه

چه
پاچه
بچه
آنچه
خوانچه
فرچه
بقچه
مخچه
نوچه
غنچه
کوچه
پس کوچه
مورچه
خوکچه
پیچه
بیلچه
تیرچه
میخچه
تیمچه
نیمچه
باغچه
طاقچه
ناوچه
پارچه
یکپارچه
گرچه
هر چه
اگرچه
لگنچه
تشکچه
دفترچه
کلوچه
دندان قروچه
آلوچه
قالیچه
ماهیچه
دریچه
دیگچه
دل پیچه
بازیچه
تاریخچه
یعنی چه
بازارچه
پیازچه
برگچه
تربچه
تپانچه
کتابچه
حبابچه
چنانچه
کمانچه
دریاچه
دیباچه
دستپاچه
دنبالچه
درختچه
گویچه
صندوقچه
سوراخ مورچه
دم کوچه
قواره پارچه
بافتن پارچه
پر و پاچه
کله پاچه
پسر بچه
پودر بچه
دختربچه
غلام بچه

 عَرضه
قبضه
قرضه
بیضه
روضه
عُرضه
قراضه
افاضه
عریضه
فریضه
نقیضه
بیعرضه
معترضه
عارضه
معاوضه

دو قبضه
اوراق قرضه
ماشین قراضه
جمله معترضه

کنه
فقه
مفروق منه

لحظه
محفظه
موعظه
حافظه
ملاحظه
بی ملاحظه

تیغه
دو تیغه
صیغه
زاغه
دماغه
غورباغه
قورباغه
شنای قورباغه
نابغه
مبالغه
جغجغه
دغدغه
بی دغدغه

قصه
غصه
رقاصه
خلاصه
مناقصه
نقیصه
خصیصه
عرصه
مخمصه
مشخصه
صفت مشخصه

 شاخه
دو شاخه
سه شاخه
سرشاخه
شاخه شاخه
برخه
چرخه
دوچرخه
سه چرخه
کلوخه
جوخه
سرجوخه
نسخه
مورخه

 رگه
دو رگه
صدای دورگه
برگه
جرگه
جلگه
نگهت
علم شنگه
لِنگه
ینگه
در دولنگه
لنگه به لنگه

 تپه
چ

/ 0 نظر / 16 بازدید