با چشم‌های باز خواب میبینم

لنز دوربینت را باز نگه دار

کلاغ هم 

می تواند روی شانه هایت سبز باشد

وقتی به نیمه خود نگاه می کنی

سنگین تر 

تنهایی را قدم می زند 

فرقی ندارد زیر باران باشد 

یا آفتاب 

سایه اش را قورت داده باشد 

قابل هضم نیست 

سهم بیشتری از دنیا بخواهد 

کلاغی که همیشه کلاغ می ماند

فکرش را نکن 

فکر نمی کند 

کسی بتواند تنهایی را فراموش کند 

شبیه مرگی که به آدمها نزدیک می شود 

لنز دوربینت را باز نگه دار 

تا خدا نگه دار 

در نیمه شب اتفاق نیفتد و ماهی ها 

در خواب تابوتهای شناور غرق نشوند 

درست شبیه به من 

که هرشب 

با چشم های باز خواب می بیند 

#سید_مهدی_نژاد_هاشمی

/ 0 نظر / 35 بازدید