معامله

گرچه دست و دلت بد آورده ، قدر یک چای تلخ ، حوصله کن

بنشین بر سر ِ دل و دشنه ، با رقیبان ِ من معامله کن

گوشهایم پُر است می دانی ! لهجه ی مرگ را نمی فهمم

بنشین زندگی کن و خوش باش از من و روزگار من گله کن

سالها قبل ، گفته بودم که ، زندگی وصل تار مویت بود

آمدی بر مزار من بنشین بر سر ِ حرف من  مجادله کن

آب بودی میان ِ شعله ولی ، جنگ ما جنگ نابرابر بود

سوختم ، با دوچشم خود با من با تمام توان مقابله کن

به بها و بهانه می خواهند ، یوسف از چاه غم بکش بیرون

به اسیری ببر مرا ،  بالا- دست ِ بازار شام غلغله کن

.

روی قبرم برقص با شادی ، دامن تو ستاره افشان است

دختر ِ خاطرات بارانی ، کم نیاور دوباره هلهله کن

.

ماه ِ محمل نشین من یک روز ، قافله قافله بیا نزدیک

مثل نوری ببار بر قبرم ، بی محلی به حس ِ فاصله کن

سید مهدی نژادهاشمی 

/ 0 نظر / 4 بازدید