مانند روشنفکر تر های معاصر

از صلح می گویند و دل با جنگ دارند
تا خنجر آغشته به نیرنگ دارند
اینها خلاف چهره ی بالظاهر آرام
گرگی درون قلب خود صد رنگ دارند
با آینه از صلح می گویند اما
خود طینتی دلسنگ تر از سنگ دارند
مانند روشنفکرتر های معاصر
ژست غلط انداز ضد جنگ دارند
از دور آوای دهل دارند اما
نزدیک گوشت طبل بد آهنگ دارند
این بانیان زور و تزویر ترور در
اینسوی صحنه ردپای لنگ دارند
هرکس که آخر بین شود می داند اینها
درباطن خود روح بی فرهنگ دارند
.
اما کبوتر های اینجا فرق دارند
بالی به قدر آسمان دلتنگ دارند
آبی تر از آبی شبیه موج از این _
کف های روی آب دریا ننگ دارند
سید مهدی نژادهاشمی 

/ 0 نظر / 8 بازدید