پرنده

نگاهت را که می دزدی زمان برعکس می چرخد

تبانی می کند پاییز با هراحتمالِ بد

پرنده می رود تا دور دستی دور تبعیدو....

به برگشتش نخواهد داد عمر نوح حتا قد

وعکس ماه می افتد درون حلقه ی چشم ِ....

پلنگی که به حساس درونش می شود مرتد

خدا می خواهد انگاری نبیند روی آسایش

نخواهد کرد حتا یک نفر راه خدا را سد

پرنده می رود اما دلی پشت قفس مانده

دلی که حرفهای گفته و ناگفته ای دارد

پرنده ...! گرچه متروک است آبادی ِ ما ...برگرد...

نداری روی برگشتن به این ویرانه را شاید

زمین بی شک خودش زندان آدمهای  بی درد است

پرنده بی خبر هستی ازآنچه بر سرم آمد .....!

/ 2 نظر / 5 بازدید