تکه های غزل

 
....حافظ به دام قهوه ی قاجار افتاده
مشروطه خواه چشم هایت اهل تبریز است
نبض امیران می تپد در بطن احساست
هرچند غم، حمام فینی سخت خون ریز است
مهدی نژادهاشمی
 
ترس از آن  دارم در این شهری که ابراهیم نیست
آتشی باشی که در پهنای هفت اقلیم نیست
با تو هم کاسه شدن دیگر ندارد فایده
چاره ی کارت بجز افزایش تحریم نیست
قسمتی از غزل
سید مهدی نژادهاشمی
بگذار دنیا راز قلبت را بداند / بی هیچ پروایی که لمس عشق زیباست
مو به مو با تار گیسویت تفاهم کرده است 
شب اگر چشم و چراغ خویش را گم کرده است 
.
./
و بیتی لز غزلم :
نکش سرمه به چشمانت تمام شهر می فهمد / نخواهد کرد حتا رحم بر خاکسترم چشمت 
/ 3 نظر / 5 بازدید
؟

؟؟بعد از این همه انتظار

؟

به ابراهیم دل خوش می کنم شاید تبر در دست مرا بی خود کنداز خود که بی غم فارغت باشم ///////////////// ترس از آن دارم در این شهری که ابراهیم نیست آتشی باشی که در پهنای هفت اقلیم نیست با تو هم کاسه شدن دیگر ندارد فایده چاره ی کارت بجز افزایش تحریم نیست قلمتان نویسا استاد