مترسکی که به هیزم شکن پناه آورد

خاک خوردس ولی حسشو دوس دارم :
مترسکی است که اصلن نمی شود تحریک 
اگر چه مثل کلاغی پرید تا نزدیک 
صدای لرزش گندم درون احساسات 
و بعد میکند این صحنه را کسی تاریک 
شکارچی که کمین کرده بود ساعت ها
که حجم نفرت خود از پرنده را شلیک 
کند درست میان زمان ِ آزادی 
وبا غرور بگوید به این و آن تبریک 
پرنده بود دِلِ من – شکارچی چشمت 
که حکم کرد بیفتم به روی موزائیک 
منم که نقش دلم را کشیده ای برلب 
شبیه خط خطی ِ افتضاح یک ماتیک 
تمام عمر پریدم به عشق یک رویا 
به سیب شیطنتی که مرا نکرد شریک
و فرصتی که به تهدید تازه منجر شد 
نکرد بین من و خط مرگ را تفکیک 
دوچشم من که به سمت پیاده رو سر خورد 
و کار دل که رسیده به جاده ای باریک 
حواس می برد از چشم های لعنتی ام 
ترانه های طبیعت گرانه ی منجیک 
مترسکی که به سمفونی هوس می ریخت 
برای ختم من اشک و به پای تو موزیک 
سکانس آخر قصه پیام تسلیتی 
نوشت حرف دلم را درشت با ماژیک 
((سفر بخیر گناهت نمی رود از یاد))
مهدی نژادهاشمی

خاک خوردس ولی حسشو دوس دارم : مترسکی است که اصلن نمی شود تحریک اگر چه مثل کلاغی پرید تا نزدیک  صدای لرزش گندم درون احساسات  و بعد میکند این صحنه را کسی تاریک شکارچی که کمین کرده بود ساعت ها که حجم نفرت خود از پرنده را شلیک کند درست میان زمان ِ آزادی وبا غرور بگوید به این و آن تبریک پرنده بود دِلِ من – شکارچی چشمت که حکم کرد بیفتم به روی موزائیک منم که نقش دلم را کشیده ای برلب شبیه خط خطی ِ افتضاح یک ماتیک تمام عمر پریدم به عشق یک رویا  به سیب شیطنتی که مرا نکرد شریک و فرصتی که به تهدید تازه منجر شد نکرد بین من و خط مرگ را تفکیک دوچشم من که به سمت پیاده رو سر خورد و کار دل که رسیده به جاده ای باریک حواس می برد از چشم های لعنتی ام ترانه های طبیعت گرانه ی منجیک مترسکی که به سمفونی هوس می ریخت برای ختم من اشک و به پای تو موزیک سکانس آخر قصه پیام تسلیتی نوشت حرف دلم را درشت با ماژیک ((سفر بخیر گناهت نمی رود از یاد)) مهدی نژادهاشمی

نمی‌پسندم ·  · اشتراک‌گذاری ·

/ 0 نظر / 6 بازدید