# نواب_یعنی_یک_کبوتر_در_میان_ِباروت_و_خون_،_یک_آسمان