دنیای بیمار روانی فرق دارد

 

اندیشه های لامکانی فرق دارد

عشق منی یا این و آنی فرق دارد

اصلن همینطوری بدون جنگ و دعوا ..

پشت منی یا دیگرانی فرق دارد ...؟

من از کدامین دودمانم مشکلی نیست

تو از کدامین دود مانی فرق دارد ...

.

.

.

بعد تو نوع ِزندگانی فرق دارد

یک عمر را تنها بمانی فرق دارد

تا آنطرف تر می نشینی دور از من

حال و هوای میهمانی فرق دارد

سگ بسته ای دروبرت ، دورت نگردم

اینجاو آنجا میزبانی فرق دارد

با دامنِ گلدار خود پروانه ها را

این سو و آن سو می کشانی فرق دارد

وقتی که می پایی مرا بی هیچ حسی

معشوقه ی ابرو کمانی فرق دارد

دنیای نامردی است پلکم می پرد تا..

این دوره رسم مهربانی فرق دارد

بالا بگیر امشب سرت را پیش مردم

دور از نگاهم خوش زبانی فرق دارد

از دست تو پیرم چه پیری در جوانی

صد بار مردن ناگهانی فرق دارد

دل خون تر از ماه و پلنگ منزویم

این را بدانی و ندانی فرق دارد

دیوانه ی پشت سرت را بار دیگر

از خود برانی یا نرانی ...فرق دارد

مجبورم آخر جمله ای سنگین بگویم

انگیزه های مهربانی فرق دارد

.

.

.

یا نه در این دوره زمانه راست گفتند:

حرمت ندارد نان ِهم سفره شدن تا

نرخ خلائق هر زمانی فرق دارد

باور نکردم هرچه می گفتند مردم

یوسف فروشی در گرانی فرق دارد

رویای خوبی ساختی انگار بی من

یک زندگی ِآنچنانی فرق دارد

آسایش رگهای خوابم را پراندی

همسایگی با دزد جانی فرق دارد

بازیچه ی احساس بودن درد سختی ست

فرسودگی با مرگ آنی فرق دارد

من خود به چشم خویشتن دیدم که دستت

در دستهای بدگمانی فرق دارد

عاشق شدن روی زمین حس غریبی ست

با عشق های آسمانی فرق دارد

حالا برو حتا نگاه آخرینت

تا در پی سود و زیانی فرق دارد

اصلن نمی خواهم بفهمی از نگاهم

دنیای بیمار روانی فرق دارد

مهدی نژادهاشمی 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ج-ع

سلام غزل قشنگی بود با هوای سبزوارو به دل نشست اما: 1- می توان با دل کندن از برخی ابیات به یک غزل منسجم تر رسید 2- برخی از ابیات قدرت و سطح بر خورداری شعر را به شدت نزول می دهند و از لحن جدی غزل به این خوبی می کاهند مثل: سگ بسته ای...... یا وقتی که می پایی مرا ............. 3- برخی از ابیات مصرع دوم بسیار خوبی دارند که نیاز به کج تابی بیشتری در مصرع اول دارند. بعبارتی مصرع اول زیاد صراحت دارد . 4-اگر دیدید سلام ما را هم به آقای حسن دلبری برسانید که بعد از آبادان76 دیگر در هیچ کنگره ای ندیدمش تا دوباره. مانا باشید و سبز بدرود!